Like this post
Like this post
Like this post

miCo - Komazawa Park house renovation, Tokyo 2010.

photos (C) Koichi Torimura.